............................La classificació dels éssers vius. Virus i bacteris


Introducció
. Quan visitem zones naturals ben conservades podem observar que els organismes pertanyen a un elevat nombre d'espècies diferents. Es diu que aquests llocs presenten un biodiversitat alta. És el contrari que passa en una ciutat o en un camp de cultiu, en els que els organismes o són tots de la mateixa espècie o pertanyen a unes poques espècies. La generació d'una nova espècie a partir d'una espècie anterior és un procés que necessita centenars de milers d'anys d'evolució. Des d'una perspectiva evolutiva es diu que la biodiversitat és la resposta dels éssers vius, mitjançant l'evolució adaptativa de les espècies, a la multitud d'ambients esdevinguts al llarg de la història de la vida a la Terra. Cada espècie té una sèrie de característiques, moltes vegades úniques, que els humans hem pogut aprofitar per la nostra alimentació o per curar les nostres malalties. Per tot això hem de mantenir amplis espais naturals on pugin continuar vivint totes les espècies. Com hi ha més de 3.000.000 d'espècies vives per facilitar el seu estudi s'han agrupat en cinc regnes diferents. A continuació es descriuen aquests regnes i s'estudien els dos primer grups d'estructures vives.

Activitats a realitzar. Llegeix les explicacions sobre la classificació dels organismes i realitza el Test de resposta múltiple 11.1 Després llegeix el text sobre els virus i els bacteris i realitza el Test de resposta múltiple 11.2, el Mots encreuats 11 i el Completar frases 11.


1. Concepte d'espècie
. Una espècie és el conjunt d'organismes que poden reproduir-se entre si i donar lloc a descendents que també són fèrtils.

2. Concepte de biodiversitat. S'entén per biodiversitat el conjunt d'espècies que viuen o han viscut en la Terra. Una forma de mesurar la biodiversitat d'una zona és calculant la probabilitat que al agafar dos organismes al atzar siguin d'espècies diferents. Si aquesta probabilitat és alta es diu que la biodiversitat de la zona és alta. És el que passa per exemple en un escull coral·lío en una selva verge. Si aquesta probabilitat és baixa, es diu que la biodiversitat de la zona és baixa. És el que passa per exemple en un camp de blat o en un formiguer.

3. Història de les classificacions dels organismes. L'elevat nombre d'espècies descobertes ha fet necessari agrupar-les per a facilitar el seu estudi, és a dir per a deduir en què es diferencien unes d'altres.

Les principals classificacions proposades a lo llarg de la història són:

1. La classificació d'Aristòtil. Fa més de 2000 anys aquest filòsof grec pensava que sol havia uns quants centenars d'espècies. Les classificava en dos regnes, el Regne dels animals i el Regne de les plantes. Els animals els classificava segons si tenien o no sang vermella.

2. La classificació de Linné. Linné va ser un botànic suec que va viure entre 1707 i 1778. Va establir una jerarquia de grups o tàxons. En ella cada grup de nivell superior abasta un o diversos grups de nivell inferior. També va idear la nomenclatura binomial de les espècies. A continuació es defineixen els principals conceptes que va proposar Linné.

• Taxó. S'anomena taxó qualsevol grup d'organismes en una classificació jerarquitzada d'éssers vius.

• Tipus de tàxons. De superior a inferior són:

         • Regne
         • Fílum (o Divisió)
         • Classe
         • Ordre
         • Família
         • Gènere
         • espècie

Un Regne abasta diversos Fílums, un Fílum compren diverses Classes i així successivament.

• Taxonomia. És una especialitat de la Biologia que s'ocupa d'establir els diferents tàxons

• Sistemàtica. És una especialitat de la Biologia que s'ocupa d'agrupar els tàxons jeràrquicament.

• Nomenclatura binomial. És una forma de denominar a cadascuna de les espècies mitjançant dos noms en llatí: el primer nom és el nom del Gènere i el segon nom és el nom de l'espècie. El nom del Gènere i de l'espècie s'han d'escriure en lletra cursiva si és tracta d'un escrit a maquina i subratllat si es tracta d'un manuscrit. Aquests dos nom s'han d'escriure en minúscules excepte la primera lletra del Gènere que s'ha d'escriure amb majúscula. Per exemple el nom científic del llop s'escriu així: Canis lupus

3. La classificació dels cinc regnes. És la classificació actual. El criteri seguités agrupar juntes les espècies que tenen avantpassats comuns (parentiu evolutiu).

 • El primer criteri que es considera és si les cèl·lules posseeixen nucli (eucariotes) o no (procariotes)
 • El segon criteri que es considera és si són unicel·lulars o pluricel·lulars
 • El tercer criteri que es considera és si si les seves cèl·lules formen teixits (tisulars) o no (tal·lofítics)
 • El quarts criteri que es considera és si si s'alimenten de matèria inorgànica (autòtrofs) mitjançant la fotosíntesi o de matèria orgànica (heteròtrofs) mitjançant la seva digestió
 • El cinquè criteri que es considera és si la digestió la realitzen segregant sucs digestius a l'exterior (digestió externa) o a una cavitat o tub digestiu interior (digestió interna).
LA CLASSIFICACIÓ DELS 5 REGNES Tipus de cèl·lules Unicel·lulars o Pluricel·lulars i tal·lofitics o tisulars Tipus de nutrició Tipus de digestió
1. REGNE MONERES (Bacteris) Procariotes Unicel·lulars Autòtrofs o Heteròtrofs Externa

2. REGNE

PROTOCTISTES

Protozous Eucariotes Unicel·lulars Heteròtrofs Interna
Algues Eucariotes Unicel·lulars o Pluricel·lulars tal·lofitics Autòtrofs fotosintètics .
3. REGNE FONGS Eucariotes Unicel·lulars o Pluricel·lulars tal·lofitics Heteròtrofs Externa
4. REGNE METÀFITS (PLANTES) Eucariotes Pluricel·lulars tissulars Autòtrofs fotosintètics .
5. REGNE METAZOUS (ANIMALS) Eucariotes Pluricel·lulars tissulars Heteròtrofs Interna

(En fons verd apareixen els tàxons que només es nodreixen fent la fotosíntesi)

Test de resposta múltiple 11.1

4. Els virus.

Els virus són estructures vives formades per una o més molècules d'àcids nucleics (ADN o ARN, mai els dos a la vegada) envoltades per una coberta de proteïnes anomenada càpsida. Alguns posseeixen a més un embolcall membranós. No arriben a tenir la complexitat d'una cèl·lula ja que manquen d'un conjunt d'enzims en el seu interior capaços de realitzar la funció de nutrició. A causa de això se'ls considera una forma de vida acel·lular. Són paràsits obligats d'altres éssers vius, ja que per a reproduir-se han d'entrar en les seves cèl·lules i utilitzar els seus ribosomes i les seves reserves moleculars. Són molt petits, més de 10 vegades més petits que els bacteris, pel que, en general, només són visibles al microscopi electrònic. Cal recordar que les cèl·lules eucariotes generalment mesuren 0,02 mil·límetres i són 10 vegades més gran que les cèl·lules procariotes i que aquestes són generalment 10 vegades més gran que els virus.

No es considera que els virus formin un Regne ja que no constitueixen una sèrie evolutiva d'organismes que procedeixen uns d'uns altres. Es considera que són segments d'àcids nucleics de determinades espècies que s'han independitzat. Això explicaria el perquè els virus que ataquen a unes espècies no solen atacar a unes altres que són molt distintes. Són els causants de malalties com la grip, els refredats, l'hepatitis, la SIDA, la rubèola, el xarampió i alguns tipus de càncer. Quan surten de les cèl·lules es denominen partícules víriques o virions. Els virus no són sensibles als antibiòtics, per tant per combatre les malalties abans esmentades no serveix de rés prendre antibiòtics. Hem de confiar en les nostres defenses naturals, és a dir en els anticossos específics que contra cadascun dels diferents tipus de virus produeix el nostre cos, concretament un tipus de glòbuls blancs anomenats limfòcits. Actualment també hi ha uns nous fàrmacs anomenats antivirals. Per augmentar les possibilitats què les persones grans superin les possibles infeccions víriques, malgrat tenir un sistema immunitari més dèbil degut a l'edat, es recomana que es vacunin. La vacunació consisteix en introduir una petita quantitat dels agents que causen la malaltia per assegurar així que, sense perill d'agafar la malaltia, el cos fabriqui prou defenses i ja les tendre preparades per si més tard arriben molts agents infectants.
5. REGNE MONERA. Els bacteris

Els bacteris són organismes unicel·lulars procariotes. Estan formats per una sola cèl·lula sense nucli. El seu àcid desoxiribonucleic (ADN) no està envoltat per una membrana formant un nucli sinó que es troba més o menys condensat en una regió del citoplasma cel·lular denominada nucleoide o fals nucli. Són cèl·lules molt senzilles. De fora a dintre es poden distingir les següents estructures: la càpsula bacteriana (capa mucosa externa que pot faltar), la paret bacteriana (capa rígida que en ocasions suporta flagels molt senzills), la membrana plasmàtica i el citoplasma. Dintre d'aquest es poden diferenciar l'ADN, els ribosomes, els mesosomes (uns orgànuls exclusius d'aquestes cèl·lules) i les inclusions.


La seva grandària és molt petit, unes 10 vegades menor que el d'una cèl·lula eucariota corrent. Només presenta quatre tipus de formes: cocs (esfèriques), bacils (bastonets), vibris (forma de coma ortogràfica) i espirils (espiral).

Presenten totes les formes de nutrició conegudes, tant autòtrofes com heteròtrofes. Un tipus de bacteris autòtrofs fotosintètics anomenats cianobacteris realitza una fotosíntesi amb despreniment d'oxigen com fan la de les plantes. Elles són les que van originar l'oxigen atmosfèric fa uns 2000 milions d'anys.

Es reprodueixen asexualment per bipartició (divisió d'una cèl·lula en dues). A més poden presentar mecanismes sexuals, anomenats que s'anomenen parasexuals per diferenciar-los dels sexuals dels organismes superiors, en els quals incorporen material genètic (molècules d'ADN) procedent de l'exterior o d'un altre bacteri. Davant d'ambients desfavorables un bacteri pot donar lloc a una espora resistent a la dessecació.

Alguns bacteris produeixen malalties (infeccions) que remeten amb l'ús d'antibiòtics. Per exemple la pneuomonia, tuberculosi, el tétanus i la sífilis. Unes altres bacteris són beneficiosos, per exemple:

 • els que transformen la matèria orgànica de vegetals i animals morts en matèria inorgànica que poden absorbir les plantes,
 • els utilitzats en la producció d'aliments (iogurt, formatges fermentats, etc.) i
 • els utilitzats en la síntesi de vitamines i d'hormones sintètiques mitjançant enginyeria genètica.

Test de resposta múltiple 11.2

Relacionar dibuixos amb noms 11

Mots encreuats 11


Índex general de temes de Biologia